Công đoàn | Trường THPT Đống Đa

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA


1. Cô giáo: Nguyễn Minh Thư - Chủ tịch Công đoàn
2. Thầy giáo: Trương Văn Lự - Phó chủ tịch Công đoàn
3. Cô giáo: Trịnh Thị Thu Huyền - Ủy viên
4. Cô giáo: Nguyễn Thị Tuyết Lan - Ủy viên
5. Cô giáo: Đỗ Thị Phương Bắc - Ủy viên

6. Cô giáo: Vũ Thị Ngọc Thúy - Ủy viên

6. Cô giáo: Đàm Thị Thu Huyền- Ủy viên