Hướng dẫn đăng ký giải quyết thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Thông báo Danh sách tăng lương trước thời hạn quý 1/2019 + quý 2/2019
Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2019

Ba công khai theo thông tư 09 
Quyết định tăng lương tháng 9/2019