QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020
Posted in: Tin giáo dục, Tin tức, Văn bản cấp trên Ngày:01 / 04 / 2020

QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020.

02_VBHN_BGDDT.PDF


Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
02 / 11 / 2023

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CẤP TRÊN VỀ VIỆC TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN

CV690_Tap huan TĐG.pdf

18...

17 / 08 / 2023
HƯỚNG DẪN CỦA SGDĐT VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024