Công khai mua sắm tài sản theo TT89
Posted in: Văn bản, Văn bản nhà trường Ngày:20 / 01 / 2020

Công khai mua sắm tài sản theo TT89

TT 89 -Cong khai . 2019.pdf

Tài liệu đính kèm
Tin tức liên quan
01 / 10 / 2020
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2020-2025
05 / 02 / 2020
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4
05 / 02 / 2020
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH