Giờ dạy Đổi mới phương pháp
ĐỐNG ĐA THAY ĐỔI ĐỂ KHẲNG ĐỊNH!
VIẾT CHO NHỮNG NGÀY KHÔNG THỂ NÀO QUÊN!
MÙA XUÂN VÀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC Mục tiêu của hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh có những hiểu biết và thái độ đúng đắn về các giá trị văn hóa, xã hội của dân tộc và nhân loại.