Thông báo Danh sách tăng lương trước thời hạn quý 1/2019 + quý 2/2019
Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2019
Quyết định tăng lương tháng 9/2019
Báo cáo định kỳ tháng 8/2019
Quyết định tăng lương tháng 8/2019