Quyết định tăng lương tháng 8/2019
Công khai tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo định kỳ tháng 7-2019
Quyết định công khai tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2019
Tăng lương tháng 7/2019