KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Quyết định công khai tình hình thực hiện NSNN năm 2019

QĐ CK tình hình TH NSNN 2019.pdf

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4