Quyết định công khai theo TT 36
Công khai dự toán thu chi năm 2019
Quyết định công khai dự toán thu chi năm 2019
Công khai Quyết định về việc ban hành quy chế QLTS năm 2019

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA GIAI ĐOẠN 2018-2023, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIEN 18-23..doc