Quyết định tăng lương tháng 10/2019 và quý 3/2020
Thông báo Danh sách tăng lương trước thời hạn quý 1/2019 + quý 2/2019
Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2019
Quyết định tăng lương tháng 9/2019