HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2020 BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN

MẪU PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1.2 HDSD - DCNVDKXT - Diem tiep nhan-2020.pdf

1.3 Phieu dieu chinh nguyen vong DKXT.pdf

Công khai quyết toán năm 2019
Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh 3 công khai theo thông tư 36-2017

công khai tình hình thực NSNN quý 2/2020

BC định kỳ quý 2-2020.pdf