Công khai theo thông tư 36-2017

Công khai mua sắm tài sản theo TT89

TT 89 -Cong khai . 2019.pdf

Quyết định công khai quản lý SD tài sản

QĐ Công khai TT89 -2020.pdf

Công khai dự toán NSNN năm 2020

XD DỰ TOÁN 2020.pdf