CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH, CSVC, CLGD NĂM HỌC 2023 - 2024

CK chất lg GD 2023-2024_compressed.pdf

CÔNG KHAI CHỈ TIÊU, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CƠ SỞ VẬT CHẤT.... NĂM 2023-2024

CK chỉ tiêu TS 2023-2024_compressed.pdf

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 HKII NĂM HỌC 2023 - 2024

Lịch tuần 2 -HKII.pdf

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Lịch tuần 1-HKII.pdf

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐỆM HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

Lịch tuần đệm HKI.pdf